Қытайдың басымдылығы26 МИЛЛИАРД ДОЛЛАР

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №34 (398) от 21 сен­тяб­ря 2017 г.

 

Апта апты­ғы

 


 

 

 

Қытай­дың Қаза­қстан­дағы басым­ды­қты инду­стри­я­лық жоба­ла­ры­на салы­на­тын инве­сти­ция көле­мі 26 мил­ли­ард дол­лар­дан аса­ды, деп мәлім­деді Қытай Халық Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Қаза­қстан­дағы бас кон­су­лы Чжан Вей.

 

Оның айтуын­ша, соңғы жыл­да­ры Қытай мен Қаза­қстан ара­сын­дағы сая­си өза­ра сенім «үздіксіз терең­дей түсті», ал екі елдің стра­те­ги­я­лық әріп­те­сті­гінің маз­мұ­ны «күні мен түні толы­қты­ры­лып отыр».

«Екі тарап та энер­ге­ти­ка, инфрақұры­лым, маши­на жасау, өндіріс және химия өнер­кәсібін­де­гі ауқым­ды жоба­лар бой­ын­ша өза­ра тығыз бай­ла­ныс орна­тып жатыр. Инду­стри­я­лан­ды­ру сала­сын­дағы жал­пы құны 26 млрд АҚШ дол­ла­ры­нан аса­тын 50 басым­ды жоба­лар­дың тіз­бесі әзір­лен­ді», – деді Ч. Вэй «Қаза­қстан мен Қытай­дың ұлт­тық валю­та­ла­рын­дағы есеп­те­улер: ағым­дағы мәр­те­бесі, үрдістері мен келе­ше­гі» атты халы­қа­ра­лық кон­фе­рен­ци­яда.

Қаз­ТАГ

 


 

Республиканский еженедельник онлайн