Tag Archives: «Общественная позиция» (проект «DAT» №47 (364) от 22 декабря 2016 г.)

2016 ЖЫЛДЫҢ 7 ЖАҢҒЫРЫҒЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   Жыл­на­ма       Елді оятқан ЖЕР ДАУЫ   Аты­ра­уда осы жылғы 24 сәуір­де өткен жер­ді сатуға және шетел­дік­тер­ге жалға беру­ге нара­зы­лық таны­тып, 2−2,5 мың адам қаты­сқан, билік тара­пы­нан рұқ­сат беріл­ме­ген митин­гі «ДАТ» медиа-жоба­сы­ның баға­ла­уы бой­ын­ша биы­лғы жыл­дың …

далее

ӘКІМГЕ халықтық қызметі ӘБҮЙІР

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   Рей­тинг реті     • «Әкім бол – халқы­ңа жақын бол» деген халы­қтық қағи­да­ның қал­пы­мен «ДАТ» жоба­сы өз оқыр­ман­да­ры мен қоға­мға таны­мал сая­сат­кер­лер ара­сын­да сау­ал­на­ма жүр­гізіп, облыс әкім­дерінің бес­ті­гін түз­ген еді. Әрине, бұл сау­ал­на­ма субъ­ек­тив­ті пікір­лер нәти­же­сі­мен жүр­гізіл­се …

далее

Қарақат: ӨТІРІК КҮЛІП, өтірік жылайтын АКТРИСА ЕМЕСПІН

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет       «Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет» айда­ры­ның кезек­ті қонағы – таны­мал әнші Қарақат Әбіл­ди­на­мен сұх­бат бары­сын­да ел-жұрт­ты біраз шулатқан жары, әрі про­дю­сері Қыды­рәлі Бол­ма­но­вқа «тоқал алып беруі» тура­лы әңгі­ме өрбіді. «Тоқал тақы­ры­бы» расы­мен бар сөз бе? Бұл …

далее

ЕСКІ ЖЫЛ ЕСІРКЕДІ МЕ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   ДАТ-САУАЛНАМА   Міне, тағы бір жыл­ды тарих қой­на­уы­на тап­сы­ру тақа­ты таяу қал­ды. Халқы­мы­здың «ескі жыл – есір­ке, жаңа жыл – жары­лқа» деген ниет-тіле­гі­мен «ДАТ» басы­лым­дар жоба­сы бел­сен­ді қоғам аза­мат­та­ры ара­сын­да сау­ал­на­ма­лық сұх­бат жүр­гіз­ген еді. Ескі жыл­ды шыға­рып салып, …

далее

Қазақстандық банктерді ЖАҢА ЖЫЛДА ҚАНДАЙ қиындықтар күтіп тұр?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   Жоралғы     Қаза­қстан­дық банк­тер­дің несие беру­де­гі тым төмен­гі көр­сет­кі­ші жаңа жылға жағым­ды болжам жаса­уға негіз бер­мей­ді. Бұл көр­сет­кіш жағы­нан өтіп бара жатқан жыл был­ты­рғы­дан да нашар және соңғы 10 жыл­дағы ең төмен болуы әбден мүм­кін. Бірақ Ұлт­тық …

далее

Қоғамды ЖЕЛІ жебейді

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   ДАТ-САУАЛНАМА     Ардақ ӘШІМОВА, бло­гер (Шым­кент):     – Жуы­қта фран­цуз түр­месі­нен босап шыққан Мұх­тар Әбі­ля­зов Қаза­қстан­дағы қар­сы­лық қозға­лы­сты әле­умет­тік желінің көме­гі­мен дамы­ту мүм­кін­ді­гін айт­ты. Әле­умет­тік желілер­дің қаза­қстан­дық кон­тен­ті сая­си-әле­умет­тік қозға­лы­сқа дем беру дәре­же­сіне жет­ті деп ойлай­сыз …

далее

2017: ТАУЫҚСЫЗТАҢ АТА МА?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   ЖҰЛДЫЗ ЖОРАМАЛ       Түйе (тышқан) сеніп (сиыр) бой­ы­на (барыс), Қалған (қоян) ұмыт (ұлу) жыл­дар­дан (жылан). Жат­па (жылқы) қарап (қой), мой­ы­ма (мешін), Тай­ма (тауық), именіп (ит) діл­мар­дан (доңыз).     Қазақ халқы­ның ұғы­мын­да әр жыл­да­ры қан­дай қиын­дық …

далее

В списке награжденных НЕ ОКАЗАЛСЯ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.     Нра­вы Акор­ды   Вру­че­ние орде­нов и меда­лей – это при­зна­ние заслуг награж­да­е­мо­го лица перед Оте­че­ством. Тра­ди­ци­он­но награ­ды вру­ча­ют­ся в честь зна­чи­мых дат и собы­тий в жиз­ни того или ино­го госу­дар­ства. Про­шед­ший празд­ник Дня Неза­ви­си­мо­сти не стал исклю­че­ни­ем. 25-лет­ний юби­лей Неза­ви­си­мо­сти Рес­пуб­ли­ки …

далее

ВА-БАНК-3?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.   Экс­перт     • Или раз­мыш­ле­ния после оче­ред­но­го выхо­да Абля­зо­ва на сво­бо­ду     Итак, дав­ний оппо­нент Акор­ды Мух­тар Абля­зов вновь на сво­бо­де (по край­ней мере, на сего­дняш­ний момент). Какие же послед­ствия для стра­ны, вла­сти и оппо­зи­ции могут иметь …

далее

ВЛАСТЬ УСПОКОИТ НАРОД ГИПЕРКРИЗИСОМ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №47 (364) от 22 декаб­ря 2016 г.     Ито­ги года   Закан­чи­ва­ет­ся висо­кос­ный и зна­ко­вый 2016 год, год 25-летия Неза­ви­си­мо­сти Казах­ста­на. 25 лет назад наше­му поко­ле­нию выпа­ло сча­стье стать сви­де­те­ля­ми испол­не­ния меч­ты, о кото­рой гре­зи­ли и о кото­рой меч­та­ли мно­гие поко­ле­ния наших пред­ков. А что же мы име­ем к кон­цу …

далее
Республиканский еженедельник онлайн