Tag Archives: № 36 (353) от 11 октября 2016 года

КӘМШАТкімнің бабына КӨНЕДІ?

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     Ойдан-қыр­дан     Отыр­са – опақ…       • «Сағын­ды­рған әндер-ай» кешін­де сахнаға шыққан Кәм­шат Жол­ды­ба­е­ва­ның омы­ра­уы ашық көй­ле­гіне сын айту­шы­лар көбей­ді. Таны­мал әншінің жаңа көй­ле­гін көр­ген жұрт оны «тым ашық киді» деп сөгіп таста­ды дей­ді Nur.kz …

далее

Бейбіт СЕЙДУАЛИЕВА: ТОҚТАРДАЙ ЖАР мыңның біріне ҒАНА КЕЗДЕСЕДІ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     Бей­сен­бі­де­гі бет­пе-бет     – Бей­біт ханым, сахна­дан да, бас­пасөз­ден де сирек көрі­несіз: егіз балаңы­здың тәт­ті қылы­қта­ры­нан қолы­ңыз боса­май жүр ме? – Иә, шүкір­шілік, аман-есен өсіп жатыр. Еке­уі де ерке, өздеріне тән қызған­шақ мінез­дері бар. Тәт­ті қылы­қта­рын сөз­бен …

далее

Малайзиялық «Боинг» ұшағын АТЫП ҚҰЛАТҚАН – РЕСЕЙ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.           Донец­кі­де атып түсіріл­ген малай­зи­я­лық МН17 лай­нері тура­лы тек­се­ру қоры­тындысы жари­я­лан­ды. Күт­кен­де­гі­дей, Ресей бәрін теріс­ке шыға­ру ойы­ны­на кірісіп кет­ті. Олар ештеңені де мой­ын­дағы­сы жоқ. Жақын­да, осы баян­да­ма жари­я­ла­нар қар­саңын­да тағы бір кезек­ті гипо­те­за­ны ұсы­нға­ны бел­гілі. Ол …

далее

Ғалым АҒЕЛЕУОВ: ЖАҢАӨЗЕНДЕГІ ЖАҢА ЕРЕУІЛ үлкен толқуға айналып кетуі мүмкін

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     ДАТ!         Жаңаө­зен­де тағы да бір үлкен ере­уіл бастал­ды. Қыр­күй­ек­тің 30-ында «Өзен­мұ­най­газ» ком­па­ни­я­сы­ның ұңғы­ма­ла­рын бұрғы­ла­у­мен айна­лы­са­тын «Бұрғы­лау» кәсі­по­ры­нын­дағы жұмыс­шы­лар жалақы­ны көте­руді, жұмыс жағ­дай­ын жақ­сар­ту­ды, өздері сай­лаған кәсі­по­даққа қысым жаса­уды тоқта­ту­ды, 2014–2016 жылғы орын­далған жос­парға сай …

далее

Белсенді азаматтар әділетсіз судьяларды БЕТПЕ-БЕТ СӨЙЛЕСУГЕ ШАҚЫРДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     Ере­уіл­де­ген ел бар     Қыр­күй­ек­тің 30-ы күні бір топ аза­мат­тық бел­сен­ді «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­ның Алма­ты қала­сын­дағы бөлім­ше­сіне бар­ды. Оннан астам бел­сен­ді әуелі «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­ның кең­сесі алдын­да нара­зы­лы­қта­рын біл­дір­ді.   Өздерін «Әділ­дік үшін» қоғам­дық ұйы­мы­ның мүше­сі­міз дей­тін …

далее

Ереуілшілер ЕЛБАСЫҒА ғана сенеді

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     Екін­ші тарап не дей­ді?       Жаңаө­зен­де­гі еңбек дауы­на бай­ла­ны­сты «Бұрғы­лау» ком­па­ни­я­сы­ның екі мыңға жуық жұмыс­шы­ла­ры бастаған ере­уіл­ге «тіл табысу» үшін жер­гілік­ті про­ку­рор­лар мен поли­ци­я­ның күзе­туі­мен кел­ген жеке мен­шік акци­о­нер­лер өкілі – KazPetroDrilling ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті Рах­мет Хай­рул­ла­ев­тың …

далее

Әміржан ҚОСАНОВ: МӘДЕНИЕТ – БАСТЫҚТАР АЛДЫНДАҚОЙЫЛАТЫН ГАЛА-КОНЦЕРТ ЕМЕС

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     Мәсе­ленің мән-жайы         Тая­у­да пар­ла­мент мәжілісін­де мәде­ни­ет сала­сы­на қаты­сты заң­на­маға енгізілетін өзгер­ту­лер мен толы­қты­ру­лар талқы­лан­ды. Оған бел­гілі сая­сат­кер Әмір­жан Қоса­нов та қаты­сқан еді. Аза­мат­тық қоғам өкіл­дерін пар­ла­мент­тік жұмыс­шы топ­тарға тар­ту үрдісіне бай­ла­ны­сты мән-жай­ды білу үшін …

далее

ӨЗГЕНІ БАУЫРҒА БАСЫП, ҚАЗАҚТЫ САҚТАЙ БІЛЕЙІК!

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     Өзек­ті тақы­рып       Қаза­қстан­да аза­мат­тық біре­гей­лік, ұлт­шыл­дық, ұлта­ра­лық кон­фликт сала­ла­ры ең өзек­ті тақырып­тардың бірі болып сана­ла­ды. Сон­ды­қтан елі­міз­де­гі қо­ғам­дық инсти­тут­тар бұл мәсе­лені терең зерт­теп, ұсы­ны­стар әзір­ле­уі қай уақыт­та бол­са да маңы­зды. Осы тақы­рып аясын­да Ұлы­бри­та­ни­ядағы Абер­дин …

далее

ҮШ ЖІГІТТІ ЕКІ АДАМ АТТЫДЕГЕН ЖОРАЛҒЫ – СЕНІМСІЗ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.     Ұзы­нағаш тра­ге­ди­я­сы: егжей-тег­жей       Газеті­міздің өткен санын­да Алма­ты­ның іргесін­де­гі Ұзы­нағаш мал база­рын­да өз тір­лік­терін жасап, бала-шаға­сын асы­рап жүр­ген үш ағай­ын­ды жігіт­тің өлі­міне қаты­сты жарық көр­ген мақа­ла­да қан­ды оқиғаға қаты­сты сұрақтың көп екенін айтып өткен бола­тын­быз. Осы …

далее

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ акимов, депутатов, министров и ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №36 (353) от 6 октяб­ря 2016 г.   Вокруг фут­бо­ла       Мину­ло два меся­ца со дня про­ве­де­ния в Астане Обще­на­ци­о­наль­но­го фут­боль­но­го фору­ма, на кото­ром была обсуж­де­на Стра­те­гия раз­ви­тия фут­бо­ла в Рес­пуб­ли­ке Казах­стан «Фут­бол жолы 2026» и при­ня­то важ­ное Обра­ще­ние к депу­та­там и чле­нам пра­ви­тель­ства. Сре­ди засе­дав­ших, актив­но обсуж­дав­ших и под­пи­сав­ших был …

далее
Республиканский еженедельник онлайн