ШҚО МЕКТЕПТЕРІНДЕ смартфонға тыйым салды

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №40 (404) от 02 нояб­ря 2017 г.

 

Апта апты­ғы

 


 

 

Шығыс Қаза­қстан облы­сын­да про­ку­ра­ту­ра мен білім басқар­ма­сы мек­теп­тер­де смарт­фон­дар қол­да­нуға тый­ым сал­ды, деп хабар­ла­ды «Устин­ка LIVE» пор­та­лы.

 

«ШҚО-да мек­теп­тер­де смарт­фон­дар қол­да­нуға тый­ым салын­ды. Шене­унік­тер­дің айтуын­ша, жаңа­лық педа­гог­тар­мен және мұғалім­дер­мен келісіл­ген және жал­пы білім беру меке­ме­лерін­де­гі қыл­мысты азай­туға бағыт­талған», – делін­ген сәр­сен­бі­де жари­я­ланған мате­ри­ал­да.

Хабар­да атап өтіл­ген­дей, өңір про­ку­ра­ту­ра­сы мен білім басқар­ма­сы өз ұсы­ны­ста­рын оқу­шы­лар­ды элек­трон­ды тәу­ел­ділік­тен айы­ру үшін жүзе­ге асы­ру­да. Қадаға­ла­у­шы орган түсін­дір­ген­дей, теле­фон­дар ұрлы­ғы басқа қыл­мыстар ара­сын­да бұры­нғы­ша көш бастап тұр. Про­ку­ра­ту­ра атал­мыш тый­ым салу қыл­мыс санын азай­та­ды деп үміт­те­ну­де, себебі көбіне теле­фон­да­рын ұрла­тып ала­тын­дар – жасөс­пірім­дер.

Еске сал­сақ, мұн­дай шара Қызы­лор­да облы­сын­да бір жыл­дан астам уақыт бұрын қолға алы­нған еді. Ол жер­де 2016 жыл­дың 1 қыр­күй­е­гін­де күшіне енген мұн­дай тый­ым салу­ды бала­лар­дың наза­рын оқуға ауда­ру­мен қатар, әле­умет­тік желілер­де­гі суи­цид­ті наси­хат­тай­тын топ­тар­дың ықпа­лы­нан қорғау керекті­гі­мен де түсін­діріл­ген бола­тын.

 

Дина­ра РАХИМОВА,

тәлім­гер-сту­дент

 


 

Республиканский еженедельник онлайн