РЕСЕЙГЕ КӨМЕКТЕСЕМІЗ ДЕП, санкциядан сансырап қалмайық

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №43 (407) от 23 нояб­ря 2017 г.

Апта апты­ғы

Өзің диу­а­на­сың…


 

 

Қаза­қстан пре­зи­ден­ті санк­ци­ядағы Ресей­ге көмек­те­скісі келетінін айт­ты. Жаңа­лы­қтар­дан оқып отыр­мыз – АҚШ тара­пы­нан санк­ция үсті-үстіне арта түс­пе­се, аза­ятын бағы­ты бай­қал­май­ды. Сон­ды­қтан әңгі­ме қан­дай көмек тура­лы екен­ді­гін білу маңы­зды болып отыр, өйт­кені өткен­де АҚШ Кон­грес­сі қабыл­даған CAATSA заңы Ресей­ге санк­ци­я­лар­ды айна­лып өту­ге көмек­тес­кен­дер­ді де жаза­сыз қал­дыр­май­тын сыңай­лы. Сау басы­мы­зға сақи­на тілеп алып жүр­мей­міз бе?

Қуа­ныш ЕДІЛХАНТЕГІ

 

 


 

Республиканский еженедельник онлайн