Нарынқол АУДАНЫ құрылады

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №40 (404) от 02 нояб­ря 2017 г.

 

Апта апты­ғы

Жақ­сы хабар


 

Алма­ты облы­сын­да жаңа аудан құры­ла­ды. Ол – Нары­нқол ауда­ны. Алма­ты облы­сы­ның әкі­мі Аман­дық Бата­лов мыр­за кеше Орта­лық ком­му­ни­ка­ци­я­лар қыз­метін­де бас­пасөз жиы­нын өткізді. Дәл сол жиын­да осы бір жақ­сы жаңа­лы­қты жария етті.

 

«Облы­сы­мы­зда жаңа аудан құры­ла­ты­нын қуа­на айта­мыз. Енді үкі­мет­тің қаулы­сы мен пре­зи­дент­тің шеші­мі шық­са, аталған жаңа­лы­қты халы­ққа жет­кі­зе­міз. Біз жұмыс­шы топ­пен Нары­нқол әкім­шілік ауда­ны­на бар­дық. Ол жер­де­гі жастар­дың дені ауыл­дан кетіп жатқа­нын, Алма­ты­ның айна­ла­сын­да жұмыс жасап жүр­генін көзі­міз­бен көр­дік. Сөй­тіп, Нары­нқол ауда­нын құру тура­лы ұсы­ныс жаса­дық. Шека­ра­сын бөліп көр­се­те­міз. Қазір про­це­ду­ра­лық жұмыстар қал­ды. Сосын шешім қабыл­да­на­ды. Ол үшін арнайы комис­сия құры­лып, Нары­нқол­дағы муни­ци­пал­дық ғима­рат­тар­дың жағ­дай­ын аны­қтай­ды. Келер жыл­дың бюд­жетіне кір­гізіледі деп жос­пар­лап отыр­мыз», – деді Аман­дық Бата­лов мыр­за.

Естеріңіз­де бол­са, 2017 жыл­дың 10 тамы­зы күні Алма­ты облы­стық мәс­ли­ха­тын­да осы мәсе­ле талқы­ла­нып, үкі­мет­ке ұсы­ныс жасалған бола­тын. Жаңа аудан­ның жал­пы аумағы 711 937 гек­тар бола­ды. Рес­пуб­ли­ка­лық оно­ма­сти­ка­лық комис­сия жаңа ауданға «Нары­нқол» ата­уын беруді ұсын­ды.

Abai.kz

 

 


 

Республиканский еженедельник онлайн