ӘЛИЯ экологияға КӨШТІ

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №44 (408) от 30 нояб­ря 2017 г.


Қаза­қстан­да аза­мат­тар­дың қор­шаған орта тура­лы білі­мі мен хабар­дар болуын наси­хат­тай­тын Эко­ло­ги­я­лық ұйым­дар қауым­да­сты­ғы таны­сты­рыл­ды, деп хабар­ла­ды орта­лық ком­му­ни­ка­ци­я­лар қыз­меті­нен.

«Эко­ло­ги­я­лық ұйым­дар қауым­да­сты­ғы алды­на бірқа­тар мін­дет­тер қой­ып отыр: жүй­елі эко­ло­ги­я­лық баста­ма­лар­ды ізде­сті­ру және алға тар­ту, халы­қа­ра­лық ынты­мақ­та­сты­қты дамы­ту, инве­сти­ция тар­ту, халы­қа­ра­лық жоба­лар мен бағ­дар­ла­ма­ларға қаты­су, халы­қа­ра­лық сарап­шы­лар­ды тар­ту, «жасыл» тех­но­ло­ги­я­ны енгізу­ге, инно­ва­ци­я­ны жыл­жы­туға, эко­ло­ги­я­лық мәсе­ле­лер бой­ын­ша рес­пуб­ли­ка заң­на­ма­сын жетіл­ді­ру және берік нығай­ту қағи­дат­та­рын­да қала­лар­да эко­ло­ги­я­лық инфрақұры­лым­ды дамы­ту мен инно­ва­ци­я­лар­ды жыл­жы­туға ықпал ету», – делін­ген сәр­сен­бі­де тара­ты­лған хабар­да.

Бар­лық мүд­делі үкі­мет­тік емес ұйым­дар (ҮЕҰ) кіре ала­тын және Жел­тоқ­сан айын­да Аста­на­да дөң­ге­лек үстел фор­ма­тын­да Қауым­да­стық мүше­лерінің алға­шқы оты­ры­сын өткі­зетін қауым­да­стық төралқа­сы­на «Қоғам­дық маңы­зды баста­ма­лар­ды дамы­ту қоры­ның» төрай­ы­мы Әлия Назар­ба­е­ва жетек­шілік ете­ді екен. Ал оның Қамқор­шы­лық кеңесіне «жасыл эко­но­ми­ка» бой­ын­ша Нобель сый­лы­ғы­ның лау­ре­а­ты Рае Квон Чунг кір­ген.

Қаз­ТАГ


Республиканский еженедельник онлайн