Вне рубрик

БІЗ БІЛМЕЙТІН ТҮРКИЯ

Қыркүйек айының 21–30 күндері «Түркітілдес журналистер қорының» ұйымдастыруымен бір топ қазақ журналистері Түркияның біраз қалаларын (Адыйаман – Мардин – Диарбакыр – Шанлыурфа – Газиантеп – Стамбул) аралап қайтты. Топ­ты бастап барған атал­мыш қор­дың жетек­шісі Назия Жоя­мер­генқы­зы жур­на­ли­стер­ге аудар­ма­шы болып, екі аяқ, екі қолы­мы­зды төр­теу еткенін сөз басын­да айта кет­кені­міз жөн. …

далее

Программа занятости ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»

Депутат «Ак жола» Дания Еспаева подвергла жесткой критике новые изменения в Программу продуктивной занятости и массового предпринимательства – текст депутатского запроса фракции на имя премьер-министра РК Бахытжану Сагынтаеву приводится ниже (печатется в незначительном сокращении). В декаб­ре 2016 года была утвер­жде­на Про­грам­ма про­дук­тив­ной заня­то­сти и мас­со­во­го пред­при­ни­ма­тель­ства. Соглас­но вто­ро­му направ­ле­нию Про­грам­мы, ее участ­ни­кам преду­смат­ри­ва­лась выда­ча …

далее

Күйеулер жайлы КҮҢКІЛГЕ жұлдызды жауап

Мән-жай Танымал тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы өзінен 12 жас үлкен күйеуі, отбасы жайлы сырымен бөлісті деп хабарлайды «Nazar» бағдарламасына сілтеме жасаған Nur.kz. Жасы 40-қа жақын­даған теле­жүр­гі­зу­ші екі бала­ны өсіріп отыр. Алай­да ол той жасап, ақ көй­лек киме­генін де жасыр­ма­ды. «Отан­дасқа­ны­мы­зға 15 жыл бол­ды. Оның бірін­ші әйелі емес екенім­ді бәрі біледі ғой. …

далее

ТЕМІРХАНДЫ ТОНАУШЫЛАР СОТТЫ БОЛДЫ

Темір­хан Досмұ­хам­бе­тов Сот бұрынғы министр Темірхан Досмұхамбетовтың тоналу ісіне қатысты шешім шығарды. Оқиғаға қатысты күдіктелгендердің үшеуі де кінәлі деп танылды. Бұл туралы «31 арнаға» сілтеме жасап Stan.kz хабарлайды. «Тер­геу амал­да­ры барын­ша мұқи­ят, жоға­ры дең­гей­де жүр­гізіл­ді. Тер­геу арқы­лы аталған қыл­мысқа қаты­сы бар адам­дар аны­қта­лып, тұтқын­дал­ды. Және тер­геу бары­сын­да олар­дың кінәлі екені …

далее

КТО СТАНЕТ ПРЕЕМНИКОМ НАЗАРБАЕВА?

Нур­сул­тан Аби­ше­вич Назар­ба­ев Казах­ская оппо­зи­ция обе­ща­ет рес­пуб­ли­кан­ским вла­стям горя­чее лето. 23 июня сто­рон­ни­ки запре­щен­ной оппо­зи­ци­он­ной пар­тии «Демо­кра­ти­че­ский выбор Казах­ста­на» (ДВК), кото­рую воз­глав­ля­ет биз­нес­мен-эми­грант Мух­тар Абля­зов, попы­та­лись про­ве­сти серию про­тестных митин­гов в Астане, Алма­ты и всех област­ных сто­ли­цах. До это­го акти­ви­сты ДВК выхо­ди­ли на митин­ги 10 мая, в канун при­ез­да в Аста­ну и Алма­ты деле­га­ции депу­та­тов …

далее

ПРОТЕСТНЫЙ ПАШИНЯН избран премьер-министром Армении

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (430) от 10 мая 2018 г.   Эхо неде­ли     Вче­ра на спе­ци­аль­ном засе­да­нии пар­ла­мент Арме­нии 59 голо­са­ми «за» и 42 голо­са­ми «про­тив» со вто­рой попыт­ки избрал руко­во­ди­те­ля оппо­зи­ци­он­ной фрак­ции «Елк», лиде­ра про­тестно­го дви­же­ния Нико­ла Паши­ня­на пре­мьер-мини­стром.   Избра­нию Паши­ня­на пред­ше­ство­ва­ли три неде­ли про­те­стов, участ­ни­ки …

далее

«Бизнес по-казахски» ЕРКЕНІҢ ЕСІН АЛДЫ

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №1 (365) от 12 янва­ря 2017 г.   Ойдан-қыр­дан         Ерке Есма­хан Нұр­лан Қоян­ба­ев­тың «Биз­нес по-казах­ски» атты туындыс­ы­на қаты­сты пікірін біл­дір­ді. Ол аталған фильм­нің өзіне қат­ты ұнаға­нын айт­ты. Тіп­ті осы­ған орай үнді актері Сид­хартх Шуклаға хат жаз­бақ. Естеріңіз­де бол­са, ол «Келін» филь­мін­де Анан­дидің …

далее

РАЗВОД ПО «РАЗВОДУ»

    Теперь раз­дел иму­ще­ства при раз­во­де супру­гов в Казах­стане необ­хо­ди­мо будет заве­рять нота­ри­аль­но, пере­да­ет кор­ре­спон­дент Tengrinews.kz. В мажи­ли­се пар­ла­мен­та состо­я­лась пре­зен­та­ция зако­но­про­ек­та «О вне­се­нии изме­не­ний и допол­не­ний в неко­то­рые зако­но­да­тель­ные акты РК по вопро­сам совер­шен­ство­ва­ния граж­дан­ско­го зако­но­да­тель­ства».   «Когда отчуж­да­ет­ся доля в сов­мест­но нажи­том иму­ще­стве супру­гов, то это долж­но быть нота­ри­аль­но заве­ре­но. Мы счи­та­ем, …

далее

Франция Мұхтарды «МИСТРАЛЬҒА» АЙЫРБАСТАДЫ…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №35 (306) от 15 октяб­ря 2015 г.     Оппо­зи­ци­я­лық сая­сат­кер Мұх­тар Әбі­ля­зо­вты Ресей­ге экс­тра­ди­ци­я­ла­у­ға рұқ­сат бер­ген Фран­ция үкі­метінің шеші­мі еуро­па­лық бас­пасөздің басты тақы­ры­бы­на айнал­ды. Біз осы орай­да «Азаттық» радио­сы­ның интер­нет-сай­ты жари­я­лаған мақа­ла­ны оқыр­ман­дар наза­ры­на ұсын­дық.   Қыр­күй­ек­тің 17-сі күні Фран­ци­я­ның пре­мьер-мини­стрі Ману­эль Вальс қаза­қстан­дық «БТА …

далее

АРЕНДА ИЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН?

  Хотим мы того или нет, но вся тор­гов­ля, да и не толь­ко тор­гов­ля, в конеч­ном ито­ге ска­тит­ся в интер­нет. Это уже даже не пред­мет спо­ров, а объ­ек­тив­ная реаль­ность, с каж­дым днем все боль­ше под­твер­жда­ю­щая свою тен­ден­цию. Пере­ход на Интер­нет-мага­зи­ны — это уже про­сто вопрос вре­ме­ни.   Конеч­но, нуж­но при­знать, что вре­мя Интер­нет-мага­зи­нов насту­па­ет в одной …

далее
Республиканский еженедельник онлайн