Гвоздь номера

РЫСҚАЛИЕВ кімнің жолын КЕСІП КЕТТІ?

Тәу­ел­сіздік жыл­да­ры Аты­рау өңірінің дамуын­да айры­қ­ша із қал­ды­рған қос тұлға бол­ды: бірін­шісі – Иманға­ли Тасмағам­бе­тов – бүгін­де үлкен сая­сат­тан ала­ста­ты­лып, елшілік қыз­мет­ке; екін­шісі – Бер­гей Рысқа­ли­ев – қыл­мыс­кер ата­нып, шетел саға­лап кету­ге мәж­бүр бол­ды. Алға­шқы­сы – билік­тің «аты­нан түс­пе­се» де, тран­зит­тік кезең­ге кесір кел­тір­месін­нің ама­лы­мен Ақор­да­дан алшақта­тыл­ды; екін­шісі – доға­ры­сқа …

далее

Серікболсын ӘБДІЛДИН: Жолдаудың мазмұны мен мағынасы атына сай емес

Серік­бол­сын ӘБДІЛДИН Қаза­қстан пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев биы­лғы жыл басы­нан бері халы­ққа екін­ші рет жол­дау жаса­ды. Елдің әле­умет­тік-эко­но­ми­ка­лық дамуы мен аза­мат­тар­дың әл-ауқа­ты­на арналған, бірақ сая­си өзгерістер тура­сын­да тіс жар­маған бұл жол­да­удың мақ­са­ты не еді? Әле­умет­тік желіні «жарып» жатқан бұл сұраққа қаты­сты билік­ке қарай­лас БАҚ тігісін жазған сөз айт­пай­ды. Осы орай­да жол­да­удың …

далее

Уалихан КАЙСАРОВ: Осталось сделать лишь малость – ВВЕСТИ ИНСТИТУТ ХАНСТВА

Согласно статье 44 Конституции Республики Казахстан, президент нашей страны должен обращаться с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики. Но бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в нарушение Основного закона страны – Конституции, обратился с «полугодичным» посланием как бы к народу, но, по сути, к партхозактиву своей администрации в лице министерств, …

далее

Тұңғышбай ЖАМАНҚҰЛОВ: Елдің ертеңіне деген ҮЛКЕН ҮРЕЙ БАР…

Дат Театр сахна­ла­ры мен кино­фильм­дер­де қазақ ханда­ры мен сұл­тан­да­ры­ның эта­ло­ны болған, жасы 70-ке кел­ген Тұңғыш­бай Жаманқұ­лов тура­лы біз бәрін біле­міз бе? Ал «бәрін білетін» «Вики­пе­дия» былай дей­ді:«Тұңғыш­бай Қады­рұ­лы Жаманқұ­лов (1948 жылы 2 қазан­да Жам­был облы­сы Бай­зақ ауда­ны Абай ауы­лын­да туған) – актер, режис­сер, театр педа­го­гы, өнер­та­ну ғылым­да­ры­ның кан­ди­да­ты, про­фес­сор. Қаза­қстан­ның халық …

далее

ДАВАЙТЕ ИЗБЕЖИМ ЗАПОЗДАЛЫХ СЛЕЗ

Путь в тупик Жар­ма­хан Туяк­бай 27 сен­тяб­ря в Астане состо­я­лось сов­мест­ное засе­да­ние Цен­траль­ной изби­ра­тель­ной комис­сии и Мини­стер­ства обще­ствен­но­го раз­ви­тия по вопро­сам вза­и­мо­дей­ствия с инсти­ту­та­ми граж­дан­ско­го обще­ства в изби­ра­тель­ном про­цес­се. В рам­ках меро­при­я­тия, наря­ду с докла­да­ми руко­во­ди­те­лей ряда госор­га­нов и обще­ствен­ных орга­ни­за­ций, про­зву­ча­ло мне­ние пред­се­да­те­ля Обще­на­ци­о­наль­ной соци­ал-демо­кра­ти­че­ской пар­тии Жар­ма­ха­на Туяк­бая. Пред­ла­га­ем вни­ма­нию чита­те­лей это выступ­ле­ние. Обще­на­ци­о­наль­ная соци­ал-демо­кра­ти­че­ская пар­тия убеж­де­на, …

далее

РУЧНОЕ …ПРАВЛЕНИЕ

ПОСТФАКТУМ Очень странные вещи происходят в нашей стране во взаимоотношениях власти и бизнеса! Казалось бы, формально (по законодательству) живем в рыночной стране, где отношения между ними очерчены достаточно ясно: власти: помогай и не мешай, собирай законные налоги, а бизнесу: действуй в рамках закона, исправно плати налоги и все! Ан-нет, всем извест­ное дав­ле­ние испол­ни­тель­ной вла­сти над биз­не­сом возь­мет …

далее

Магбат СПАНОВ: МЫ ЗАЛЕЗЛИ В ДОЛГИ не только к детям и внукам, НО ДАЖЕ К ПРАВНУКАМ

Поче­му эко­но­ми­ка Казах­ста­на ока­за­лась на поро­ге застоя, сколь­ко будет сто­ить дол­лар после Ново­го года и что надо сде­лать, что­бы вер­нуть стране ска­зоч­ный эко­но­ми­че­ский рост, кото­рый был в нуле­вых годах, рас­ска­зал док­тор эко­но­ми­че­ских наук, про­фес­сор Маг­бат Спа­нов. док­тор эко­но­ми­че­ских наук, про­фес­сор Маг­бат Спа­нов. – Маг­бат Уары­с­бе­ко­вич, министр наци­о­наль­ной эко­но­ми­ки Казах­ста­на Тимур Сулей­ме­нов 7 сен­тяб­ря, …

далее

Ғани ҚАЛИЕВ, академик: «Бейресми» желеумен ЖАЛА ЖАБУ – менің арыма сай емес

«ДАТ»-қа ДАТ! Газеті­міздің алды­ңғы сан­да­рын­да ҚР Ұлт­тық ғылым ака­де­ми­я­сы­на (ҰҒА) қаты­сты бір­не­ше резо­нан­сты мате­ри­ал жарық көр­ген-ді. Еске сал­сақ, оған түрт­кі болған – ел пре­зи­ден­тінің аты­на жазы­лған «ака­де­ми­к­тер хаты» еді. Артын­ша ҰҒА пре­зи­ден­ті Мұрат Жұры­нов біздің газет­ке бер­ген сұх­ба­тын­да аталған хат­та кел­тіріл­ген дәй­ек­тер­ді жоққа шыға­рып, бей­ре­сми мәлі­мет­тер­ге сүй­еніп, оның ұйым­да­сты­ру­шы­ла­ры ретін­де …

далее

Әлібек МҰҚАШЕВ: ХАЛЫҚТЫ НАЗАРБАЕВҚА ҚАРСЫ астыртын дайындап жатқан күштер бар…

«Обще­ствен­ная пози­ция» (про­ект «DAT» №18 (430) от 10 мая 2018 г. ДАТ!     Көк­тем­гі егіс және бау-бақ­ша науқа­ны да келіп жет­ті. Қаза­қстан фер­мер­лерінің бұл науқанға дай­ын­ды­ғы қан­дай? Ауыл шару­а­шы­лы­ғы­на арналған мем­ле­кет­тік бағ­дар­ла­ма­лар шаруа қожа­лы­қта­ры­на қолға­быс жасай­тын түрі бар ма? Шығыс Қаза­қстан облы­сы­ның Зай­сан ауда­нын­дағы «Дос­хан-тур» серік­те­сті­гінің дирек­то­ры Әлі­бек Мұқа­шев …

далее

МАЛЕНЬКИХ – «РЕШАЛА»БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ миграционной политики

Сегодняшний гость нашей традиционной рубрики «Диалог» Юрий Николаевич МАЛЕНЬКИХ приехал в нашу редакцию, как он сам выразился, на «Ак жигулях 06 модели». Глядя на простого с виду человека в головном уборе с казахским орнаментом, и не подумаешь, что он может решать проблемы межгосударственного масштаба. Гражданская позиция Маленьких позволяет ему держать в тонусе не только казахстанских чиновников, …

далее
Республиканский еженедельник онлайн