fbpx

Апта аптығы

ЖАБЫЛҒАН ЖАЛАНЫҢ үкімі дайын…

Алма­ты­ның Алма­лы ауда­нын­да «жиһад­шы­лар ісі» аталған сот аяқта­луға жақын. Айып­та­лушы Алмат Жұмағұ­лов, Кен­же­бек Əбі­шев және Орал­бек Омы­ро­вқа қаты­сты сот үкі­мі жел­тоқ­сан­ның 13-і күні шыға­ды. Про­ку­рор Дәу­рен Бұлғым­ба­ев жел­тоқ­сан­ның 6-сы күні Алмат Жұмағұ­ло­вты «ұлта­ра­лық араз­ды­қты қоз­дыр­ды» және «тер­ро­ризмді наси­хат­та­ды» деп – 9 жылға, Кен­же­бек Әбі­шев пен Орал­бек Өміро­вті «тер­ро­ризм­ге шақыр­ды және оны …

Читать далее »

Ақорданың меншікті кәсіподағы МАНДАТЫНАН АЙЫРЫЛДЫ

Қаза­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның кәсі­по­дақ феде­ра­ци­я­сы (ҚРКФ) Дани­ядағы Халы­қа­ра­лық кәсі­по­дақ кон­фе­де­ра­ци­я­сы­ның IV кон­гресін­де өз деле­гат­та­ры­ның ман­дат­та­ры­нан айы­рыл­ды. ХКК-нің мұн­дай шеші­міне қаза­қстан­дық кәсі­по­дақтың «тәу­ел­сіздік­тен толы­ғы­мен айы­ры­луы», яғни билік­ке тәу­ел­ділі­гі себеп­кер болған. Бірақ Ақор­да­ның мен­шік­ті кәсі­по­дағы ХКК-нің бұл шеші­мі­мен келіс­пей­тін­дік­терін мәлім­деді. «Кәсі­по­дақ феде­ра­ци­я­сы ресей­лік ақпа­рат көз­дерінің ғалам­тор кеңісті­гін­де таратқан бізді Халы­қа­ра­лық кәсі­по­дақ кон­фе­де­ра­ци­я­сы қата­ры­нан …

Читать далее »

50 МЫҢ ТЕҢГЕ ЖАЛАҚЫ алатын опера артистері НАРАЗЫЛЫҚ ТАНЫТТЫ

Алма­ты­да Абай атын­дағы опе­ра және балет теат­ры­ның әртістері дай­ын­дық кезін­де үнсіз қар­сы­лық таныт­ты. Грим жағып, костюм киген әртістер дай­ын­дық кезін­де ән айт­пай қой­ды, деп хабар­лай­ды «31 арна». Әртістер осы­лай­ша қар­сы­лық таны­ту­да. Бұл үнсіздік бір­не­ше дай­ын­дық кезін­де жалға­сты. Ита­ли­ядан шақы­ры­лған мэтр­лер бұған түсіністік­пен қара­ды. Кей­ін­нен бас­шы­сы­ның ғана емес, дири­жер­дің де ауы­сқа­ны …

Читать далее »

Елдегі жаппай жекешелендіру ХАЛЫҚҚА НЕ БЕРЕДІ?

Қаза­қстан­ның билі­гі мен мем­ле­кет ішін­де­гі мем­ле­кеті іспет­ті, тек қана үстем тап өкіл­деріне айналған жаңа капи­та­лист-оли­гарх­тарға қыз­мет ету­ші «Самұрық-Қазы­на» акци­о­нер­лік қоға­мы өзіне қарас­ты «Қаз­Мұ­най­Газ» ұлт­тық ком­па­ни­я­сы құра­мын­дағы стра­те­ги­я­лық үш мұнай өңдеу зауыт­та­рын­дағы мем­ле­кет­тік акция үле­стері мен жанар-жағар­май бекет­терін тағы да жеке­ше­лен­дір­мек болып, шешім қабыл­да­ды. Бұл жеке­ше­лен­діруді қаза­қстан­дық билік «вто­рая вол­на при­ва­ти­за­ция» …

Читать далее »

ЭКСПО КӨРМЕСІНІҢ КҮРЕСІНІ азиялық қор биржасына айнала ма?

Кеше пре­зи­дент Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев «Аста­на» халы­қа­ра­лық қар­жы орта­лы­ғы­ның (АХҚО) сауда-сат­ты­ққа бел­гі бер­ген алға­шқы қоңы­ра­уын қақты. Оның ойы бой­ын­ша, бола­шақта халы­қа­ра­лық дең­гей­де­гі толы­ққан­ды қор бир­жа­сы­на айна­луы тиіс АХҚО ақша тар­ту­дың, шетел­дер­дің капи­та­лын Қаза­қстанға құю­дың құра­лы­на айна­луы тиіс екен. Гон­конг, Шан­хай, Син­га­пур, Стан­бол қор бир­жа­ла­ры сияқты Ази­я­ның үздік қар­жы орта­лы­қта­ры­ның қата­ры­на қосы­луы …

Читать далее »

«Әулиекөл» тұқымын ҮКІМЕТ НЕГЕ «әлләуәкпір» қылды?

Үкі­мет қаза­қтың «Әули­екөл» асыл тұқым­ды ірі қара­сын суб­си­ди­ядан неге қалыс қал­дыр­ды? – бұл жөнін­де кеше, 7 қара­ша­да мәжілістің пле­нар­лық оты­ры­сын­да «Ақ жол» пар­ла­мент­тік фрак­ци­я­сы­ның депу­та­ты Ерлан Бар­лы­ба­ев ҚР пре­мьер-мини­стрінің орын­ба­са­ры, ауыл шару­а­шы­лы­ғы мини­стрі Өмір­зақ Шөке­ев­тің аты­на депу­тат­тық сау­ал жол­да­ды. «Осы жылы үкі­мет асыл тұқым­ды мал­дың өнім­ділі­гін арт­ты­ру үшін суб­си­ди­я­ның жаңа ере­же­лерін …

Читать далее »

Тарифтер туралы сөз болса, САЙЛАУ ТАЯП ҚАЛҒАНЫ

ҚР пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев ком­му­нал­дық қыз­мет­тің тариф­тері тура­лы айта келе, моно­по­ли­стер­дің оның халы­ққа жол­да­уы­на сана­лы түр­де қар­сы­ла­суы қыл­мыспен тең деді. «Осы тар­мақтар бой­ын­ша тұрғын­дар шығы­нын түсірудің орны­на (желілер­ді жаңар­ту арқы­лы ком­му­нал­дық қыз­мет тариф­терін төмен­де­ту – Қаз­ТАГ), не болып жатыр. Бұл екі себеп­ке бай­ла­ны­сты орын алып отыр. Неме­се бұл пре­зи­дент жол­да­уы­на …

Читать далее »

Интернетті бұғаулау себебі – ӘЛЕУМЕТТІК ТЕҢСЕЛІС

Қаза­қстан үкі­меті арнайы қау­лы шыға­рып, Бас про­ку­ра­ту­ра, Ұлт­тық қауіп­сіздік коми­теті, Ішкі істер мини­стр­лі­гі мен Қорға­ныс мини­стр­лі­гіне интер­нет­ті бұға­у­лау құқы­ғын бер­ді, деп хабар­лай­ды Azattyq.org. Қаулы­ға сәй­кес, аталған мем­ле­кет­тік орган­дар өкілет­ті орган­мен өза­ра әре­кет ете оты­рып, «әле­умет­тік, табиғи және тех­но­ген­дік тұрғы­дан төтен­ше жағ­дай болған­да» үкі­мет пен пре­зи­дент бай­ла­ны­сы­нан басқа интер­нет пен бай­ла­ныс …

Читать далее »

ЕҢ ҚЫМБАТ СОҒЫМДЫ шығыстың қазағы сояды

Ең қым­бат соғым еті Шығыс Қаза­қстан­да – бұған қазан айы­ның соңын­да Қаз­ТАГ тіл­шілері жасаған баға­лар мони­то­рин­гі дәлел. Соны­мен, Шығыс Қаза­қстан облы­сын­да бие еті (3,5 жастан асқан жылқы) 500 мың тең­ге­ге дей­ін бара­ды, көр­ші Пав­ло­дар­да күй­лі ат Т460 мың­нан саты­ла­ды. Жас ет арза­ны­рақ: бай­тал (2,5–2,9 жасар жылқы) және тай (1,5–1,9 жасар) …

Читать далее »

18 ЖЫЛ БҰРЫНҒЫ ТАПСЫРМА бүгінге дейін неге орындалған жоқ?

Ел президентінің 5 қазандағы (2018 ж.) жолдауында негізінен елдегі жағдай және шешілмеген мәселелерге байланысты көптеген ойлар айтылды. Бұлар ҚР президентіне, әкімшілігіне, үкіметіне, министрлері мен әкімдеріне бұрыннан да айтылып жүрген және олар жақсы білетін мәселелер еді. Бірақ олардың орындалмайтынын халық баяғыда түсінген. Жол­да­удағы мәсе­ле­лер кей­ін­гі 15–20 жыл көле­мін­де қор­да­ла­нып кел­ген, ешқа­шан орын­дал­маған …

Читать далее »
Республиканский еженедельник онлайн