Қант қызылшасынан РЕКОРДТЫҚ ӨНІМ күтудеміз, – дейді Алматы облысының әкімі Амандық Баталов

«Обще­ствен­ная пози­ция»

(про­ект «DAT» №40 (404) от 02 нояб­ря 2017 г.

 

Апта апты­ғы

Бұл екі ара­да

 


Биыл Алма­ты облы­сын­да 350 мың тон­на рекорд­тық көлем­де қант қызы­л­ша­сын алу жос­пар­ла­ну­да, сөй­тіп облы­стың қан­тқа сұра­ны­сы толы­ғы­мен жабы­ла­ды, деп мәлім етті өңір бас­шы­сы Аман­дық Бата­лов.

 

«Зама­на­уи ауыл шару­а­шы­лы­ғы тех­ни­ка­ла­ры мен эли­та­лық тұқым пай­да­ла­ну­дың нәти­же­сін­де жеке­ле­ген шаруа қожа­лы­қта­рын­да өнім әр гек­та­ры­нан 500–700 цент­нер­ге дей­ін жету­де. Сөй­тіп, биы­лғы жыл­дың өні­мі 350 мың тон­на­ны құрай­ды деп болжа­нып отыр», – деді А.Баталов кеше Аста­на­да өткен бри­финг­те.

Ол еске салған­дай, Көк­су қант зауы­ты үш жыл қата­ры­нан жаңғыр­ту­дан өтті, 10 жыл тоқтап тұрған Ақсу қант зауы­ты биы­лғы жылы қал­пы­на кел­тіріліп, 40 мың тон­на қант қызы­л­ша­сын қабыл­да­ды. «Жеті­су» ӘӘК-ні тар­та оты­рып, 18 сер­ви­стік дай­ын­дау орта­лы­қта­ры құрыл­ды. «Біздің мақ­са­ты­мыз – облы­стың ғана емес, елі­міздің қан­тқа деген қажет­тілі­гін толық қам­та­ма­сыз ету», – деді А.Баталов.

 

Ерке­жан БЕШТАЕВА,

тәлім­гер-сту­дент

 


 

Республиканский еженедельник онлайн