fbpx

Тарифтер туралы сөз болса, САЙЛАУ ТАЯП ҚАЛҒАНЫ

ҚР пре­зи­ден­ті Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев ком­му­нал­дық қыз­мет­тің тариф­тері тура­лы айта келе, моно­по­ли­стер­дің оның халы­ққа жол­да­уы­на сана­лы түр­де қар­сы­ла­суы қыл­мыспен тең деді.

«Осы тар­мақтар бой­ын­ша тұрғын­дар шығы­нын түсірудің орны­на (желілер­ді жаңар­ту арқы­лы ком­му­нал­дық қыз­мет тариф­терін төмен­де­ту – Қаз­ТАГ), не болып жатыр. Бұл екі себеп­ке бай­ла­ны­сты орын алып отыр. Неме­се бұл пре­зи­дент жол­да­уы­на сана­лы түр­де қар­сы­ла­су, неме­се бұл жау­ап­сыздық сал­да­ры­нан орын алып оты­рған сола­пай­лық. Бұл екі нұсқа да, менің ойым­ша, қыл­мыс», – деді Н.Назарбаев Қаза­қстан қауіп­сіздік кеңесі оты­ры­сын­да.

Н.Назарбаевтың айтуын­ша, энер­гия беретін ком­па­ни­я­лар тара­пы­нан халы­ққа 14 млрд тең­ге шығын кел­гені, сон­дай-ақ Т15 млрд сомаға энер­ги­я­мен жаб­ды­қтай­тын ұйым­дар заң­сыз кіріс алға­ны тек­се­рудің қоры­тындысы бой­ын­ша аны­қталған.

Қаз­ТАГ

(медиа-про­ект «DAT» №40 (452) от 8 нояб­ря 2018 г.)

Республиканский еженедельник онлайн